2 X GODIŠNJE upis novih kandidata Fakultet u ciklusima upisuje kandidate. Konkursi se objavljuju dva puta godišnje u septembru i u februaru. CENTAR ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE,
OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE SPORTSKIH STRUČNJAKA
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Univerzitet u Beogradu
OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE Najsigurniji ulog za budućnost

O NAMA

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu je najstarija viskoškolska obrazovna institucija na Balkanu, koja se preko 80 godina u kontinuitetu bavi školovanjem kadrova u oblasti fizičke kulture. Pored osnovnih akademskih, strukovnih i ostalih nivoa viših studija, na Fakultetu kao posebna organizaciona jedinica postoji Centar za stručno osposobljavanje, obrazovanje i usavršavanje sportskih stručnjakana kome se realizuju programi osposobljavanja za obavljanje stručnih poslova u sportu i rekereaciji.

Fakultet raspolaže sa svim potrebnim materijalnim i kadrovskim kapacitetima za realizovanje nastave za sticanje sledećih sportskih zvanja: trener u sportu, instruktor u sportu, organizator rekreacije u sportu, organizator sportskog poslovanja, menadžer u sportu, sportski posrednik, sportski vodič, sportski spasilac, sportski dokumentalista, novinar u sportu i sportski propagandista.

Programi stručnog osposobljavanja, priroritetno su namenjeni: licima koja obavljaju stručne poslove u sportu i rekreaciji duži niz godina, a pri tom ne poseduju odgovarajući stepen stručne osposobljenosti; sportistima nacionalnog nivoa, koji pri završetku sportske karijere žele da se stručno osposobe i time steknu pravo na licencu i stručni radu u sportu; istaknutim vrhunskim sportistima, čime Fakultet podržava njihovo osposobljavanje za profesionalnu karijeru, nakon završetka sportske karijere.

Celokupni nastavni sadržaj stručnog osposobljavanja sistematizovan je u delove – nastavne blokove (nastavne celine) i predmetne sadržaje po autentičnom pristupu koji je zasnovan na višegodišnjem iskustvu Fakulteta u prostoru obrazovanja, usavršavanja i osposobljavanja kadrova za rad u sportu i rekreaciji. Distribucija časova i nastavne građe u potpunosti odgovara normativima Ministarstva omladine i sporta

Ovi programi su usklađeni sa Zakonom o sportu Republike Srbije (Sl. glasnik RS br. 24/11); Pravilnikom o stručnom osposobljavanju i usavršavanju za obavljenje određenih stručnih poslova u sportu (Sl. glasnik RS br. 60/2020) i Pravilnikom o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja (Sl. glasnik RS br. 86/2020 od 19.06.2020.) koji se primenjuje od 27.06.2020. godine.

Za obavljanje poslova stručnog osposobljavanja za obavljanje određenih poslova u sportu Fakultet je dobio Rešenja Ministarstva omladine i sport broj: 66-00-0052/2/2021-03 i 66-00-00224/2/2021-03.

  

ZANIMANJA, ZVANJA I NIVOI STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA

U okviru sportskih zanimanja, stručnim ospobljavanjem se mogu steći određena zvanja za koje su propisani pojedinačni uslovi: minimum prethodnog školovanja i osposobljavanja, obim i sadržaji kursa a koji su bliže definisani u okviru jednog od 4 nivoa stručnog osposobljavanja.

(1) SPORTSKI OPERATIVNI TRENER; (2) SPORTSKI INSTRUKTOR; (3) SPORTSKO REKREATIVNI VODITELJ; (4) SPORTSKI KONDICIONI TRENER

Osposobljenost trećeg (III) nivoa obuhvata savladanu teorijsku i praktičnu obuku u trajanju od najmanje 360 časova, uz odgovarajuću proveru znanja i sposobnosti za obavljanje određene vrste poslova.

(1) SPORTSKI OPERATIVNI TRENER – SPORTSKI UČITELJ*; (2) SPORTSKI INSTRUKTOR – SPORTSKI UČITELJ*; (3) SPORTSKO REKREATIVNI UČITELJ*

Osposobljenost četvrtog (IV) nivoa obuhvata savladanu teorijsku i praktičnu obuku u trajanju od najmanje 360 časova, uz prethodno završeno stručno ospobljavanje III nivoa, odgovarajuću proveru znanja i sposobnosti za obavljanje određene vrste poslova.
*Sportski učitelj je sportski stručnjak koji je osposobljen za rad sa decom uzrasta do 16 godina.

0
CIKLUS ŠKOLOVANJA
0
PRIJAVLJENIH KANDIDATA
0
OBRAZOVNIH PROGRAMA U XVIII CIKLUSU
0
IZDATIH UVERENJA U TOKU 2021. GODINE

USLUGE CENTRA

U okviru Centra za stručno osposobljavanje, obrazovanje i usavršavanje sportskih stručnjaka na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja, realizuju se stalni programi stručnog obrazovanja i osposobljavanja. Svi polaznici kursa bez obzira na specijalizaciju obavezno slušaju opšti deo kao pripremu za specifične oblasti. Od oblasti koje su u ponudi Centar svojim polaznicima nudi sledeće obrazovne programe:

SPORTSKI OPERATIVNI TRENER

III nivo osposobljenosti – 360 sati

VIDETI VIŠE

Ishod procesa učenja i kompetencije:


Trener u sportu je zanimanje lica koja učestvuju u demonstriranju sportskih veština, programiranju, planiranju i realizaciji stručno-vaspitnog i stručno-pedagoškog rada u određenoj sportskoj grani, za sportiste uzrasta starijih od 16 godina. Karakteristični poslovi trenera u sportu jesu: tehničko-taktičko obučavanje sportista, planiranje trenažnog procesa, vođenje treninga, kontrola pripremljenosti i selekcija sportista, analiza i korekcija trenažnog procesa i takmičenja, vođenje nastupa na takmičenjima; vođenje dokumentacije rada i postignutih rezultata, pripremanje izveštaje o radu; obezbeđivanje materijalno tehničkih uslova za izvođenje vežbanja i trenažnog procesa.


Neophodni uslovi za upis: završeno najmanje srednje obrazovanje

SPORTSKI INSTRUKTOR

III nivo osposobljenosti – 360 sati

VIDETI VIŠE

Ishod procesa učenja i kompetencije:


Sportski instruktor je sportsko zanimanje lica koja se bave poslovima demonstriranja i osnovne obuke u određenoj sportskoj grani, odnosno oblasti sporta ili sportsko-turističkoj aktivnosti. Karakteristični poslovi sportskih instruktora jesu: realizacija procesa osnovnog tehničko obučavanja vežbača i sportista u odnosnoj sportskoj grani, odnosno sportsko-turističkoj aktivnosti; pripremanje materijalno tehničkih uslova za izvođenje vežbanja, odnosno sportske aktivnosti; obezbeđivanje preventivnih mera bezbednosti i pružanje prve pomoći kod povreda; izvođenje programa sportskih aktivnosti sa sportistima i sl


Neophodni uslovi za upis: završeno najmanje srednje obrazovanje

SPORTSKO REKREATIVNI VODITELJ

III nivo osposobljenosti – 360 sati

VIDETI VIŠE

Ishod procesa učenja i kompetencije:


Organizator rekreacije u sportu je zanimanje lica koja realizuju poslove koji se karakterišu usmerenjem procesa vežbanja i sportskih aktivnosti na relaksacione efekte i širim dijapazonom promenjenih aktivnosti u odnosu na instruktore u sportu.Karakteristični poslovi organizatora sportske rekreacije jesu: izvođenje programa rekreativnog vežbanja sa pojedincima i grupama vežbača; sprovođenje podučavanja sportista rekreativaca; animacije i organizacije grupa i pojedinaca za rekreativno bavljenje sportskim aktivnostima; pripremanje vežbača za manifestacije i rekreativna takmičenja; pripremanje i sprovođenje sportsko-rekreativnih izleta, logorovanja, zimovanja i slično; obezbeđivanje preventivnih mera sigurnosti i pružanje prve pomoći kod povreda; kontrola fizičkih sposobnosti vežbača; planiranje, analiza i korekciji programa vežbanja i rekreativnih sportskih aktivnosti; organizovanje i vođenje rekreativnih manifestacija i rekreativnih takmičenja; obezbeđenje materijalno tehničkih uslova za izvođenje rekreativnih aktivnosti; upućivanje sportista rekreativaca na pravilan izbor sportske opreme i rekvizita; upoznavanje sportista rekreativaca sa specifičnim terenima, trasama, poligonima; realizacija velnes, SPA i sličnih programa.


Neophodni uslovi za upis: završeno najmanje srednje obrazovanje

SPORTSKI KONDICIONI TRENER

III nivo osposobljenosti – 360 sati

VIDETI VIŠE

Ishod procesa učenja i kompetencije:


Kondicioni trener u sportu je zanimanje lica koja učestvuju u programiranju, planiranju i realizaciji stručno-vaspitnog i stručno-pedagoškog rada u određenoj sportskoj grani sa aspekta kondicione pripreme, za sportiste uzrasta preko 16 godina. Karakteristični poslovi kondicionog trenera u sportu jesu: razvoj i usavršavanje morfo – funkcionalnih sposobnosti, planiranje trenažnog procesa sa aspekta kondicije, vođenje kondicionih treninga, kontrola pripremlјenosti sportista, analiza i korekcija trenažnog procesa i takmičenja, vođenje dokumentacije rada i postignutih rezultata, pripremanje izveštaje o radu; obezbeđivanje materijalno tehničkih uslova za izvođenje vežbanja i trenažnog procesakondicionog vežbanja.


Neophodni uslovi za upis: završen treći nivo stručnog osposobljavanja

(1) SPORTSKI OPERATIVNI TRENER – SPORTSKI UČITELJ; (2) SPORTSKI INSTRUKTOR – SPORTSKI UČITELJ; (3) SPORTSKO REKREATIVNI UČITELJ

IV nivo osposobljenosti – 360 sati

VIDETI VIŠE


Ishod procesa učenja i kompetencije:


Završetkom programa stručnog osposoblјavanja, sportski stručnjak će biti osposoblјen za rad u sportu i sportskoj rekreaciji dece, shodno stečenim kompetencijama. Savladavanjem programa polaznik stiče sledeće opšte kompetencije za rad sa decom: Razume povezanost između cilјeva, zadataka, sadržaja, metoda, sredstva i oblika rada u sportu i sportskoj rekreaciji dece; Bira i primenjuje sadržaje, metode, oblike i tehnike rada u skladu sa uslovima u kojima radi; Poseduje tehničke (sposobnost demonstracije vežbovnih zadataka); metodičke (primena metoda, principa i sredstava obučavanja), organizacione (veštine organizacije procesa vežbanja i aktivnosti povezanih sa sportskim i sportsko rekreativnim aktivnostima) i bezbednosne kompetencije (poznavanje rizika i primena mera bezbednosti); Primenjuje različite oblike rada i aktivnosti u skladu sa razvojnim karakteristikama i potrebama svakog deteta; Podstiče kod dece usvajanje etičkih i zdravstvenih vrednosti i odgovornog ponašanja u procesu fizičkog vežbanja i takmičenja; Poznaje značaj kontinuiranog stručnog razvoja i učestvuje u različitim oblicima stručnog usavršavanja u sportu i sportskoj rekreaciji; Poznaje i primenjuje principe uspešne komunikacije i sarađuje sa svim učesnicima u sportu i sportskoj rekreaciji; Poznaje sistem organizacije sporta i mogućnosti preduzetništva u sportu; Koristi raspoložive informacione i komunikacione tehnologije u sportu i sportskoj rekreaciji.


U zavisnosti od izbora zvanja svaki program sadrži specifične kompetencije koje su navedene u pojedinačnim planovima zanimanja trener, instruktor, voditelj rekreacije..


Neophodni uslovi za upis: završen treći nivo stručnog osposobljavanja

SARADNICI

NAJČEŠĆE POSTAVLJANA PITANJA

Kome su namenjeni programi školovanja?

Licima koja obavljaju stručne poslove u sportu i rekreaciji duži niz godina, a pri tom ne poseduju odgovarajući stepen stručne osposobljenosti, sportistima nacionalnog nivoa, koji po završetku karijere žele da se stručno osposobe i time steknu pravo na licencu i stručni rad u sportu, kao i istaknutim vrhunskim sportistima, čime Fakultet podržava njihovo osposobljavanje za profesionalnu karijeru, nakon završetka sportske karijere.

Kada se vrši upis novih kandidata?

Upis novih kandidata vrši se dva puta godišnje u septembru i februaru.

Neophodna konkursna dokumentacija?

Od konkursne dokumentacije za upis potrebno je pripremiti: popunjen prijavni list za željeni nivo osposobljavanjaizvod iz matične knjige rođenihdiplomu o prethodno završenom školovanju, kratku sportsku biografijupotvrdu od kluba ili saveza o prethodnom bavljenju sportom, uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, dve fotografije 4×5 cm i dokaz o uplati prve rate školarine.

Za Sportskog učitelja (četvrti nivo) potrebno je dostaviti UVERENJE o prethodno stečenom zvanju Sportskog instruktora, sportskog trenera, voditelja rekreacije.

Kada se odvija nastava?

Nastava opšteg dela odvija se online, tako što polaznici, tokom 7 nedelja, svakog ponedeljka dobiju snimljena predavanja (6-9 sati materijala), koje mogu da odgledaju bilo kada i na bilo kojem uređaju. Narednog ponedeljka /utorka održavaju se online “uživo” konsultacije sa predavačima na kojima se mogu postaviti pitanja. Na kraju opšteg dela, pre ispita, Centar organizuje još jedan termin konsultacija. Link za pristup predavanjima  polaznici dobijaju putem mejla. Konsultacije se obavljaju putem ZOOM aplikacije.

Da li su ispitni rokovi besplatni?

Prva dva roka nakon upisivanja ciklusa su besplatna. Svaki sledeći rok se plaća prema definisanoj ceni.

Gde se može preuzeti literatura i ispitna pitanja?

Sva potrebna literatura za polaganje ispita može se preuzeti sa web prezentacije posebno za III nivo i IV nivo školovanja u formi PDF, Word i PPT dokumenata osim štampanih knjiga predmeta koji se mogu nabaviti u skriptarnici fakulteta. Informacije o literaturi polaznici dobijaju od predmetnih nastavnika.

Da li se priznaju ispiti iz sličnih obrazovnih programa drugih institucija?

Ako kandidati žele da im se priznaju ispiti položeni na sličnim programima iz grupacije predmeta koju pohađaju dužni su da napišu molbu za priznavanje ispita sa druge institucije i da dostave traženu dokumentaciju na uvid. Formular za priznavanje ispita je objavljen na sajtu.

Koliko čekati do uverenja posle završetka svih obaveza?

Centar izdaje uverenja najkasnije nedelju dana od trenutka završetka svih obaveza od strane kandidata.

Da li se izdaju potvrde o pohađanju kursa?

Potvrdu da je kandidat polaznik kursa, Centar može izdati čim kandidat bude zvanično upisan na kurs.

Ako se ne položi jedan ispit iz grupe predmeta da li se moraju ponovo polagati svi ispiti?

Dovoljno je polagati samo one ispite i oblasti u okviru pojednih ispita, koje kandidat nije položio, dok se položeni delovi ispita priznaju.

Prijave ispita

Ispiti se ne prijavljuju. Prijave se popunjavaju na samom ispitu.

Ko može da radi sa decom?

Samo obrazovani u sportu (završene akademske, strukovne studije sporta i fizičkog vaspitanja ili viša trenerska škola) ili POSEBNO OSPOSOBLJENI. Posebno osposobljvavanje podrazumeva završen KURS STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ZA RAD SA DECOM. Kurs traje 360 sati i pripada kategoriji 4 nivoa stručnog osposobljavanja. Nakon kursa se stiče zvanja SPORTSKI UČITELJ.

Takođe, osobe koje su završile Pedagoški fakultet mogu da rade sa decom u sportu.

Ko može da upiše kurs za rad sa decom?

Kurs za sticanje zvanja Sportski učitelj (rad sa decom u sportu do 16 godina) mogu da upišu oni koji imaju zvanje OPERATIVNI TRENER, SPORTSKI INSTRUKTOR, VODITELJ REKREACIJE.

Šta znači propis da sa decom mogu da rade oni koji imaju najmanje 25 rada u sportu?

Stručnjaci (treneri, instruktori, organizatori rekreacije) koji u trenutku donošenja Zakona ne ispunjava uslove mogu da rade sa decom ukoliko imaju najmanje 25 godina u sportu od kojih je najmanje 15 u radu sa decom. Novi Pravilik o nomenklaturi je donet 2020. godine što znači prvi uslov ispunjavaju samo oni koji su zvanje stekli pre 1995. godine. Detaljne uslove reguliše nacionalni sportski savez!

Šta se može a šta ne može, priznati od ispita položenih na drugim institucijama?

Priznaju se svi ispiti koji po fondu časova i sadržajima odgovaraju Programu Centra. Takođe, priznaju se pedagoški predmeti koje nastavnici matematike, fizike i sl. polažu da bi mogili da rade u školama. Moraju se polagati predmeti iz oblasti sporta i rada sa decom.

Ne može se priznati zvanje iz oblasti sporta, koje nema pedagoške predmete i predmete iz sporta dece (sportski menadžer i sl.). Vaspitačice i ostali koji rade sa decom moraju polagati predmete iz oblasti sporta dece.

UPOZNAJTE NAŠ TIM

Robert Ropret

Robert Ropret

RUKOVODILAC CENTRA

Slobodanka Dobrijević

Slobodanka Dobrijević

ADMINISTRATOR

Marko Ćosić

Marko Ćosić

ADMINISTRATOR

Vladimir Miletić

Vladimir Miletić

ADMINISTRATOR, WEB DIZAJNER

KONTAKTIRAJTE NAS

KAKO DOĆI DO NAS?

Centar za stručno osposobljavanje, obrazovanje i usavršavanje sportskih stručnjaka nalazi se na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu sa sedištem u jednom od najlepših delova grada – Košutnjaku u ulici Blagoja Parovića 156Kancelarija centra, broj 37 smeštena je u prizemlju fakulteta. Otvorena je za Vas radnim danima u periodu od 12:00 do 15:00 sati. Takođe možete biti informisani i putem telefona i elektronskom poštom.

Dobro nam došli!

KONTAKTNE INFORMACIJE

Kancelarija CENTRA

tel.: +381(11) 3531-044
fax: +381(11) 3531-100

Adresa

Blagoja Parovića 156,
11030 Beograd – Košutnjak

OSTANITE U KONTAKTU SA NAMA

    Vaše ime (obavezno)

    Vaša e-pošta (obavezno)

    Predmet

    Vaša poruka