KURS za sticanje zvanja:
SPORTSKI DEMONSTRATOR
PERSONALNIH FITNES PROGRAMA

Beka i ekipa

Sportski demonstrator personalnih fitnes programa – I stepen stručnog osposobljavanja, obuhvata savladanu teoretsku i praktičnu nastavu u trajanju od 60 časova, uz odgovarajuću proveru znanja i sposobnosti za obavljanje poslova sportskog demonstratora u oblasti personalnog fitnesa.
KO SVE MOŽE DA SE UPIŠE NA KURS?
Na kurs za sportskog demonstratora, mogu da se upišu kandidati koji imaju najmanje završenu srednju školu i koji su zdravstveno sposobni.

Prijavljivanje se vrši na Fakultetu od ponedeljka do četvrtka od 12:30 do 14:30 sati (kancelarija 39), od 29. februara do 21. marta 2016. godine.
Početak nastave: petak, 25.03.2016. u 16:00 sati.
Nastava će se realizovati vikendima u periodu: 25.03. – 24.04.2016. godine.

Bliže informacije: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Blagoja Parovića 156
red. prof. dr Stanimir Stojiljković, tel.: 011/3531-065; 064/2648-175
e-pošta: stanimir.stojiljkovic@fsfv.rs

PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLjAVANjA

Teorijska i praktična nastava na kursu za sportskog demonstratora personalnih fitnes programa realizuje se u prostorijama Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja i u najkvalitetnijim fitnes centrima u Beogradu (po azbučnom redu):

Wellnesland
Vladica
Extreme Gym 
Musculus Lux
Palestra
Sportska Akademija Kočović 

Nastavu realizuju nastavnici Fakulteta i profesori fizičke kulture sa dugogodišnjim praktičnim iskustvom i vrhunskim rezultatima u oblasti fitnesa: red. prof. dr Stanimir Stojiljković, van. prof. dr Sanja Mandarić, van. prof. dr Marija Macura, van. prof. dr Marina Đorđević-Nikić, doc. dr Dejan Suzović, asis. dr Milinko Dabović, mr Dragan Veljković, prof. fiz. kul. Vojislav Dobrić, prof. fiz. kul. Sanja Kocić, prof. fiz. kul. Borislav Bogosavac, trener rekreacije Vladica Jovanović, trener rekreacije Slaven Popović.

Dokumentacija potrebna za upis:

 1. Prijavni list – može se popuniti na licu mesta ili preuzeti elektronski (preuzmi Prijavni list)
 2. Lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za bavljenje stručnim radom u sportu – fitnesu (iz doma zdravlja ili sportske ambulante),
 3. Original ili overena fotokopija diplome o prethodno stečenom obrazovanju (najmanje srednja škola),
 4. Izvod iz matične knjige rođenih,
 5. Kratka biografija,
 6. Dve fotografije formata 4x5cm.

Prijem dokumenata se vrši na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, ul. Blagoja Parovića 156, kancelarija br. 39, radnim danima (sem petka), od 12:30 do 14:30 sati, u periodu od 29. februara do 21. marta 2016.

NASTAVA
Nastava se održava u 5 uzastopnih vikenda počev od 25.03.2016. Svakog vikenda se održava u proseku po 12 časova raspoređenih u dva dana (petak i subota ili subota i nedelja). Dve nedelje nakon završetka nastave organizuje se praktičan i teoretski deo ispita, a najkasnije dve nedelje nakon ispita, polaznici koji su uspešno ispunili sve obaveze, moći će da preuzmu uverenja o zavšenom kursu.

CENA ŠKOLARINE

Cena školarine iznosi 25.000 dinara. Deo školarine u iznosu od 8.000 dinara uplaćuje se na žiro račun Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja (primer uplatnice FSFV), a deo školarine u iznosu od 17.000 dinara uplaćuje se na žiro račun Udruženja stručnjaka za fitnes i aerobik Srbije (primer uplatnice FAS). Dokaz o uplati školarine predaje se sa ostalom potrebnom dokumentacijom u periodu od 29. februara do 21. marta 2016.
Deo školarine koji se uplaćuje Udruženju stručnjaka za fitnes i aerobik Srbije, može se platiti u dve jednake rate po 8.500 dinara (primer uplatnice FAS-rate). Dokaz o uplati prve rate školarine predaje se sa ostalom potrebnom dokumentacijom u periodu od 29. februara do 21. marta 2016., a dokaz o uplati druge rate donosi se najkasnije do 13.04.2016.

U cenu školarine uključeni su troškovi:

 • administracije,
 • nastave u trajanju od 60 časova,
 • završnog ispita,
 • izrade uverenja.

Studenti FSFV – smer Rekreacija (strukovni i akademski studij)

Studenti FSFV koji su pohađali nastavu na predmetima Teorija i praksa rekreacije 3 i Personalni fitnes (strukovni studij) ili Teorija i tehnologija rekreacije 2 (akademski studij), mogu da završe Kurs pod posebnim uslovima:

 • potrebno je da pohađaju deo nastave na Kursu (15 časova) i da polažu završni ispit na Kursu (identičan kao i za ostale polaznike);
 • cena školarine iznosi 8.000 dinara: 2.000 dinara uplaćuje se na žiro račun FSFV, a 6.000 dinara uplaćuje se na žiro račun FAS (vidi gore primere uplatnica). Školarina uključuje: nastavu u trajanju od 15 časova, završni ispit i izradu uverenja.

Za sve dodatne informacije treba se obratiti rukovodiocu nastave:

red. prof. dr Stanimir Stojiljković

tel.: 011/3531-065 i 064/2648-175.